Baza noclegowa Baza firm E-kartki Rozkłady jazdy
Znajdujesz się w: Start Bezpieczeństwo Policja
19 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji

Policja

 

Policja

Komisariat Policji w Trzebiatowie

Adres: II Pułku Ułanów 4

Telefon: (91) 385 28 81, (91) 385 28 75
Fax: (91) 385 28 73
Telefon alarmowy: 997 lub 112

 

Kierownictwo:

Komendant Komisariatu Policji w Trzebiatowie asp. Krzysztof Zieliński

Statystyka ostatnich lat pokazuje, że policjanci w Trzebiatowie wykazują się coraz lepszą skutecznością. W ostatnich latach stwierdzono znaczny spadek przestępczości. Zmalała liczba kradzieży aut i napadów rabunkowych. Zmniejszyła się liczba włamań do obiektów handlowych. To efekty częstszych patroli policjantów na ulicach Trzebiatowa i nadmorskiego Mrzeżyna oraz pozostałych miejscowości gminy. Warto podkreślić współpracę pomiędzy Policją, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową i Strażą Miejską. Współpraca służb trwa od 1998 roku w ramach Komisji Bezpieczne Miasto.

Struktura organizacyjna Komisariatu Policji w Trzebiatowie:

- Kierownictwo
- Zespół Kryminalny
- Zespół Dzielnicowych
- Zespół Patrolowo-Interwencyjny

Stan etatowy 24 policjantów: Komendant Komisariatu Policji i Z-ca Komendanta Komisariatu Policji, 10 policjantów służby kryminalnej - w tym technik kryminalistyki, 12 policjantów prewencji - z tego 4 dzielnicowych i 8 policjantów służby patrolowo-interwencyjnej. Dodatkowo na teren działania Komisariatu Policji w Trzebiatowie do służby delegowanych jest 2 policjantów Referatu Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

Zespół Kryminalny

Zespół wywkonuje zadania mające na celu wykrywanie sprawców przestępstw w drodze czynności dochodzeniowo - śledczych, a nadto stwarzanie warunków do sprawnego i skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Podstawowym zadaniem Zespołu jest:

- prowadzenie postępowań przygotowawczych, w tym także wykonywanie czynności procesowych z udziałem osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Zatrzymań oraz nieletnich sprawców przestępstw. W ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych policjanci z zespołu kryminalnego wykonują m.in. czynności w postaci przesłuchania świadków, podejrzanych, okazań, konfrontacji, wizji lokalnych, eksperymentów i innych mających na celu zebranie materiału dowodowego umożliwiającego podjęcie decyzji merytorycznej w realizowanym śledztwie lub dochodzeniu.

- zespół kryminalny prowadzi rozpoznanie w środowiskach przestępczych, dokonuje typowania przestępców do zdarzeń na podstawie ich metod działania.

Do zadań zespołu kryminalnego należy również:

- przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym i zbieranie wiadomości niezbędnych do zapobiegania przestępczości. Odnajdywanie osób ukrywających się przed organami ścigania. Odnajdywanie osób zaginionych oraz prowadzenie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości nieznanych osób i zwłok. Odnajdywanie rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa lub mających z nimi związek.

Zespół Kryminalny zajmuje się przestępczością przeciwko zdrowiu i życiu, czyli między innymi:
-przestępczością narkotykową, rozbojami, bójkami, pobiciami, kradzieżami rozbójniczymi czynami lubieżnymi, gwałtami.
-przestępczością przeciwko mieniu, czyli między innymi: kradzieżami cudzej rzeczy, kradzieżami z włamaniem do mieszkań, obiektów handlowych, placówek oświatowych, budynków użyteczności publicznej, ośrodków wypoczynkowych i domów wczasowych.
-przestępczością samochodową: kradzieżami pojazdów; kradzieżami z włamaniem do pojazdów itp.

Zespół Dzielnicowych

Zespół dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:
- inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym;
- inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania patologii;
- informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa, utrzymywanie kontaktu z ofiarami przestępstw oraz inicjowanie działań mających na celu rozwiązanie problemu strachu, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:

- natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.

- prowadzenia rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego, realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowy w stosunku do osób, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania stwarzają zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego podejmuje następujące czynności: prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne, stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego i społecznego lub występuje o ich zastosowanie, a ponadto inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym.


Zespół Patrolowo-Interwencyjny

Podstawowym zadaniem policjantów pełniących służbę patrolowo-interwencyjną jest przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń, a w szczególności: zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny, zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych, prowadzenie w niezbędnym zakresie działań profilaktycznych.

Służbę patrolową pełnią policjanci samodzielnie lub wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej, przedstawicielami instytucji i organizacji społecznych działających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku w określonych miejscach - na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Do zadań policjantów komórek ZPI w szczególności należy: przybycie na miejsce zdarzenia w możliwie najkrótszym czasie od momentu przyjęcia zgłoszenia, prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania osób podejrzewanych o dokonanie przestępstwa i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom naruszającym bezpieczeństwo i porządek publiczny a w przypadku ich wystąpienia podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do jego przywrócenia, podejmowanie działań porządkowych w czasie pożarów, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, powodzi i innych klęsk żywiołowych, podejmowanie działań pościgowych za sprawcami przestępstw i wykroczeń zbiegłymi z miejsca zdarzenia, udzielanie w razie potrzeby natychmiastowej pomocy innym patrolom, zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń "na gorącym uczynku" lub w bezpośrednim pościgu, rozpoznanie środowisk przestępczych i metod ich działania, ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz ich sprawców, zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

Podczas patrolowania policjanci powinni: być widoczni w rejonie pełnienia służby, o ile nie określono innej taktyki, w każdym przypadku reagować na wezwanie do udzielenia pomocy, systematycznie kontrolować wszystkie miejsca zagrożone znajdujące się na trasie patrolu lub w rejonie pełnienia służby, przyjmować wszystkie informacje na temat występujących zagrożeń w danym rejonie.
Na miejscu zdarzenia policjant ZPI powinien w szczególności: udzielić lub spowodować udzielenie pomocy przedlekarskiej osobom, których życiu lub zdrowiu zagraża niebezpieczeństwo, uniemożliwić sprawcy kontynuowanie działań naruszających prawo i o ile jest to możliwe zatrzymać sprawcę, jeżeli istnieją ku temu warunki podjąć pościg za sprawcą zdarzenia, zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed zatarciem śladów i innych dowodów, ustalić świadków zdarzenia oraz zebrać możliwe informacje o sprawcach.

Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Urząd Miejski w Trzebiatowie, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
tel.: +48 91 38 72 984, fax: +48 91 38 72 619, email: sekretariat@trzebiatow.pl, http://www.trzebiatow.pl
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI