Baza noclegowa Baza firm E-kartki Rozkłady jazdy
19 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji

Konsultacje społeczne
Strategia Rozwoju Gminy Trzebiatów

 

- konsultacje_spoleczne_banner2a.png

 

 
- strategia.jpg
 
 
 
Szanowni Mieszkańcy gminy Trzebiatów,
 
Strategia rozwoju gminy Trzebiatów jest jednym z kluczowych elementów planowania rozwoju lokalnego i długofalowego zarządzania gminą. W swych założeniach Strategia pozwolić ma na zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych.

Przy opracowaniu niniejszej Strategii przyjęto model ekspercko-partycypacyjny, który polegał na możliwie szerokim udziale społeczności lokalnej oraz władz gminy, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów i konsultantów zewnętrznych.

Konieczność posiadania aktualnej strategii podyktowana jest nie tylko potrzebą skonsultowania z mieszkańcami przez władze gminy Trzebiatów kierunków rozwoju na najbliższe lata, ale też wynika z uregulowań prawnych, zawartych między innymi w ustawie o samorządzie gminnym, oraz ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w której strategie gmin zostały zaliczone – obok Strategii Rozwoju Kraju, strategii sektorowych, Strategii Rozwoju Województwa, oraz strategii powiatowych – do kluczowych dokumentów planistycznych, na podstawie których powinna być prowadzona polityka rozwoju.

Strategia rozwoju obejmuje obszar całej gminy Trzebiatów łącznie z obszarami wiejskimi i zastępuje dotychczas opracowywane dla każdego sołectwa Plany Odnowy Miejscowości.  

Ze względu na wagę przyjętych celów strategicznych i operacyjnych założono, że Strategia będzie dokumentem długookresowym, a czas jej realizacji przypadnie na lata 2015-2023. Przyjęcie takiego horyzontu czasowego jest zgodne ze obowiązującymi praktykami planistycznymi oraz pozwoli na dostosowanie strategii do rozpoczynającej się nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Z uwagi na długi okres obowiązywania Strategii przyjęto, że powinien to być dokument bardziej uniwersalny, wskazujący w sposób ogólny kierunki rozwojowe. W krótszej perspektywie, w zależności od możliwości formalno-organizacyjnych, finansowych, dostępności środków unijnych, oraz innych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, Strategia uzupełniana będzie instrumentami o charakterze operacyjnym.

 

Z poważaniem
 
Józef Domański
Burmistrz Trzebiatowa
 
 
 
 

 

Przedstawimy propozycje, które zostały już zgłoszone przez mieszkańców:

- blue-check33x29.jpgBudowa ścieżki rowerowej z Mrzeżyna do Trzebiatowa oraz przywrócenie festiwalu Reggae nad Regą.

 

- blue-check33x29.jpgBudowa dobrze przemyślanej ścieżki rowerowej z Trzebiatowa do Mrzeżyna i Rogowa oraz połączenie jej z drogą do Kołobrzegu. Dobrym pomysłem byłaby również ścieżka rowerowa do Niechorza przez m.Cerkwica.

- blue-check33x29.jpgBudowa drogi i ścieżki rowerowej z Robów do Mrzeżyna. Remont dróg i chodników na osiedlu wojskowym w Mrzeżynie, drogi między Mrzeżynem i Rogowem i "obwodnicy" Mrzeżyna.

- blue-check33x29.jpgStworzenie warunków na modne ostatnio szlaki wodne, wykonanie analizy finansowej na płaskodenny tramwaj wodny po rzece Redze z Trzebiatowa do Mrzeżyna, a także stałe połączenie autobusowe Trzebiatowa do Pobierowa. Odnowienie pierzei budynków zabytkowych, wykonanie nabrzeża nad Regą i alejek spacerowych. Odnowienie parku, odpowiednie wykorzystanie koszar - adaptacja dla celów mieszkalnych.

- blue-check33x29.jpgOdbudowa Trzebiatowskiego Klubu Sportowego REGA.

 

- blue-check33x29.jpgRewitalizacja i uporządkowanie starych cmentarzy.

 

- blue-check33x29.jpgPo konsultacjach z dendrologami wykorzystanie drzewostanu w parku miejskim do utworzenia kompleksu "Park linowy" w kilku przestrzeniach i kilku wymiarach. Wykorzystanie torowiska po wąskotorówce jako ścieżka rowerowa. Zagospodarowanie terenów spacerowych na nadbrzeżu Regi.

- blue-check33x29.jpgOznakowanie turystyczne gminy pod kątem turystyki kwalifikowanej, tematycznej, ekologicznej i historycznej - promocja walorów turystycznych gminy. Rozbudowa ścieżek rowerowych oraz nowe punkty informacji turystycznej w Mrzeżynie i Rogowie.

- blue-check33x29.jpgZwiększenie finansów na rzecz Trzebiatowskiego Święta Kaszy, aby wróciło 2 dniowe święto. Postarać się wybudować nowoczesną salę widowiskową.

- blue-check33x29.jpgZagospodarowanie rond w Trzebiatowie oraz miejsc na reklamy na nasypach pomiędzy rondami na ul. Zagórskiej i na ul. Kamienieckiej.

- blue-check33x29.jpgOdnowienie Parku Miejskiego oraz budowa nowych placów zabaw dla dzieci. Budowa ścieżki rowerowej z Trzebiatowa do Mrzeżyna. Likwidacja straganów na ul. Tysiąclecia w Mrzeżynie i zagospodarowanie ulicy.

- blue-check33x29.jpgWyremontowanie drogi, budowa chodników oraz ścieżki rowerowej z ulicy Długiej do Jaromina. Remont drogi na ulicy Słonecznej. Odbudowa wąskotorówki i przywrócenie jej do "życia". Budowa na niezagospodarowanych gruntach lub polach bloków mieszkalnych.

- blue-check33x29.jpgI. Zadania inwestycyjne do 2020 roku: 1. Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków. 2. Budowa II nitki ciśnieniowego kolektora ściekowego Rogowo-Mrzeżyno - oczyszczalnia ścieków. 3. Montaż i zabudowanie systemu napowietrzajaco - odsysającego na kompostowni. 4. Skanalizowanie wsi Trzebusz Wyznaczenie nowych terenów wodonośnych dla Mrzeżyna i Rogowa.

- blue-check33x29.jpgII. Zadania inwestycyjne po 2020 roku: 1. Wyznaczenie i ochrona nowych i potencjalnych terenów wodonośnych oraz ujęć wody dla Trzebiatowa w związku z planowanym dokończeniem budowy obwodnicy 2. Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych w Gołańczy Pom. Osiedlu, Wlewie i Sadlnie 3. Uzbrojenie w infrastrukturę wod-kan terenów na tzw. Osiedlu Kołobrzeskim 4. Dokończenie kanalizacji Mrzeżyna. Uzbrojenie w infrastrukturę wod-kan terenów wzdłuż ul. Bocznej zgodnie z opracowaną przez gminę koncepcją 5. Uzbrojenie w infrastrukturę wod-kan terenów wzdłuż drogi powiatowej Mrzeżyno - Dźwirzyno (Rogowo) i rozwój tych terenów zgodnie z mpzp oraz opracowaną przez gminę koncepcją 6. Budowa kanalizacji deszczowej w Trzebiatowie "Stare Miasto" 7. Budowa kanalizacji deszczowej w Mrzeżynie 8. Budowa kanalizacji deszczowej w Rogowie

- blue-check33x29.jpgIII. Projekty społeczno-kulturalne: 1. stworzenie w gminie ośrodka edukacji ekologicznej (lub stworzenie warunków do jego utworzenia) jako atrakcji dla turystów i szkolenia miejscowej młodzieży szkolnej oraz przyjeżdżających na tzw. zielonych szkół.

- blue-check33x29.jpgBudowa zapory na Redze w okolicy Kładkowa, stworzenie zbiornika wodnego, co poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i również będzie dodatkowo atrakcyjne turystycznie.

- blue-check33x29.jpgWyremontowanie / budowa nowej linii wąskotorowej z Trzebiatowa do Gryfic. Podłączenie jej do ciągu komunikacyjnego Gryfice do Pogorzelicy. Wystąpienie oczywiście o fundusze unijne lub dotację na rewitalizację zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Organizacja na trasie przejazdu improwizacji napadów na pociąg, na życzenie wycieczek i przejazdów zbiorowych w sezonie wakacyjnym. Poza sezonem służyć może w godzinach wieczornych jako jedyny środek komunikacji zorganizowanej na trasie Trzebiatów - Gryfice - po godzinie 18.00.

- blue-check33x29.jpgUstawienie tężni i ławeczek - turyści i ludzie starsi będą mogli nie tylko posiedzieć, ale też skorzystać z inhalacji - nie muszą być aż takie jak w Ciechocinku - były by atrakcją nie tylko turystyczną.

- blue-check33x29.jpgZmiana trasy trzeciego odcinka obwodnicy, tak aby nie zniszczyć parku miejskiego.

 

- blue-check33x29.jpgWydzielenie i uzbrojenie terenów (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 102 do Kołobrzegu) pod inwestycje przemysłowe na terenie gminy i jako przygotowanie miejsca dla utworzenia specjalnej podstrefy ekonomicznej w celu pozyskania potencjalnych inwestorów i stworzenia miejsc pracy.

- blue-check33x29.jpgBudowa nowoczesnych i funkcjonalnych zejść i zjazdów na plaże w Rogowie i Mrzeżynie. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż tzw. obwodnicy Mrzeżyna (połączenie ścieżki rowerowej do Rogowa ze ścieżką rowerową do Pogorzelicy) oraz do Robów. Budowa promenady i molo oraz tzw. zakładu kąpielowego w Mrzeżynie - na wzór tych jakie były i funkcjonowały w przedwojennym Mrzeżynie.

- blue-check33x29.jpgStworzenie w gminie ośrodka edukacji ekologicznej (lub stworzenie warunków do jego utworzenia) jako atrakcji dla turystów i szkolenia miejscowej młodzieży szkolnej oraz przyjeżdżającej na tzw. zielone szkoły. Letnie koncerty orkiestr grających muzykę popularna rozrywkową nad morzem - na plaży (ewentualnie do rozważenia budowa letniego amfiteatru w Mrzeżynie lub Rogowie poza plażą) Wydzielenie w Mrzeżynie lub Rogowie strefy, gdzie nie obowiązuje cisza nocna w sezonie letnim i ewentualne rozważenie ściągnięcie inwestora który wybuduje dużą dyskotekę wraz z miejscami parkingowymi, w miejscu, gdzie nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców.

- blue-check33x29.jpgSkoro na funkcjonujące lotnisko w Rogowie nie ma raczej realnych szans, byc może należy rozważyć podział, uzbrojenie i sprzedaż terenów lotniska pod zabudowę turystyczno - rekreacyjną i tym samym umożliwić szybki rozwoju Rogowa (w Mrzeżynie zaczyna być ciasno). Remont mostu w Mrzeżynie połączony w wykonaniem przy nim podwieszanej kładki dla pieszych. Budowa "pomnika "flądry", "śledzia" lub "dorsza" jako atrakcji turystycznej.

 

- pdf.gif Odpowiedzi dotyczące pomysłów do Strategii Rozwoju Gminy Trzebiatów

 

 

- pdf.gifOpracowanie inwestycji i zadań, których realizacja przy udziale środków własnych i pozabudżetowych, powinna przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Trzebiatów

Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Urząd Miejski w Trzebiatowie, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
tel.: +48 91 38 72 984, fax: +48 91 38 72 619, email: sekretariat@trzebiatow.pl, http://www.trzebiatow.pl
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI